The Jizō Bosatsu of the Shikoku pilgrim’s trail
The Jizō Bosatsu of the Shikoku pilgrim’s trail
02JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
03JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
04JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
05JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
06JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
The Jizō Bosatsu of the Shikoku pilgrim’s trail
02JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
03JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
04JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
05JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
06JapanShikokuPilgrimageJizo.jpg
The Jizō Bosatsu of the Shikoku pilgrim’s trail
show thumbnails